افعال کمکی در زبان انگلیسی (modals in English language)

افعال کمکی افعالی هستند که برای کمک به معنی جمله همراه با فعل اصلی می آیند. در این حالت فعل اصلی جمله باید در حالت اصلی خود (یعنی بدون ing و یا to) به کار رود. لیست افعال کمکی در زیر آمده است که در ادامه موارد کابرد هر یک از آنها را با ذکر یک مثال بیان میکنیم:

can               may                will                    shall                  must                 had better    

could             might             would                should               have to                ought to               

یک فعل کمکی حالت و یا ایده و نظری را نشان می دهد.

:(توانایی) Ability *

 او می تواند ماشین را براند         .He can drive the car

:(احتمال) Possibility *

او می تواند در جاده رانندگی کند         .He could drive in the road

 او احتمالا در جاده رانندگی کند         .He might drive in the road

او ممکن است در جاده رانندگی کند         .He may drive in the road

:(پند و نصیحت) Advisability *

بهتر است (او) در جاده رانندگی کند        .He had better drive in the road

               او باید در جاده رانندگی کند          .He ought to drive in the road

او باید در جاده رانندگی کند (دقت شود این نوع اجبار نوعی نصحیت هست. در واقع صرفا جنبه اجبار ندارد.)

او باید در جاده رانندگی کند         .He should drive in the road

ادامه خواندن “افعال کمکی در زبان انگلیسی (modals in English language)”

آپوستروف در مالکیت در زبان انگلیسی (Apostrophe in possession in English language)

قرار دادن آپوستروف در انتهای اسمی که مالکیت به آن نسبت داده می شود دستور خاصی ندارد و تنها باید در آخر اسم مالک آپوستروف قرار داد و سپس حرف s را نوشت. اما وقتی اسم مربوطه به صورت جمع آید تفاوتی ایجاد می شود. در این صورت باید اسم مالک را به صورت جمع نوشت و سپس آپوستروف را در پایان آن قرار داد و دیگر نیازی به قرار دادن مجدد s نیست. با مثالهایی که در زیر آمده است این موضوع به خوبی تفهیم می شود:

اسم مالک به صورت مفرد:

                                                                   پای دانش آموز <<< student’s leg

                                                                            پای قورباغه <<< frog’s leg

                                                                          پای معلم <<< teacher’s leg

اسم مالک به صورت جمع:

                                                                 پای دانش آموزان <<< students’ leg

                                                                        پای قورباغه ها <<< frogs’ leg

سلام و احوالپرسی و خداحافظی

1- برای سلام کردن در موقعیت های غیر دوستانه از Hi و Hello استفاده می شود و در موقعیت های رسمی می توان از عبارات زیباتری استفاده نمود.

2- برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارات زیر استفاده می شود.

It’s nice to meet you / nice to meet you

از آشنایی تان خوشوقتم

How do you do?

خوشوقتم

ادامه خواندن “سلام و احوالپرسی و خداحافظی”

مکالمات در کلاس درس – بخش دوم- آنچه زبان آموز می گوید.

1- عذر می خوام که دیر آمدم.

                                                      I’m sorry I’m late. I’m sorry for being late.                                                                       

  2- متأسفانه ناچارم جلسه بعد غیبت کنم.

I’m sorry but I have to miss the next session.

3- ببخشید من (درس را) متوجه نمی شوم.

I’m sorry I don’t get it.

4- خیلی متأسفم، تکلیفم را انجام نداده ام.

I’m awfully sorry but I haven’t done my homework/ assignment.

5- کارم تمام شد. (پس از انجام دادن تمرین می گویند)

I’m done.

ادامه خواندن “مکالمات در کلاس درس – بخش دوم- آنچه زبان آموز می گوید.”

مکالمات در کلاس درس – بخش اول- آنچه معلم می گوید

1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

Open up your book to page 20

2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.

Turn the page over

3- لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

Hand in your homework, please

4- گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.

Listen and repeat after me

5- این مکالمه  را حفظ کنید.

Learn this dialog by heart

ادامه خواندن “مکالمات در کلاس درس – بخش اول- آنچه معلم می گوید”

احساسات و عواطف – احساسات خوب و مطلوب

1- Feel like a million (dollars)

سرحال بودن – سر کیف بودن

They finally won the game. These days I feel like a million

بالاخره بازی رو بردند. این روزها خیلی سرحالم.

2- feel on top of the world

ذوق کردن – انگار دنیا را به من/او .. داده اند.

I finally passed all my exams and graduated. I feel on top of the world today

بالاخره امتحانام گذروندم و فارغ التحصیل شدم. امروز انگار دنیا را به من داده اند.

3- Be on cloud nine

روی ابرها سیر کردن

4- walk on air

رو آسمون ها بودن – از خوشحالی پر درآوردن

5- get a kick out of something

حال کردن- کیف کردن – لذت فراوان بردن

He’s very funny, I always get a kick out of his jokes.

اون خیلی شوخه، من از جوک هایش واقعا کیف می کنم.

ادامه خواندن “احساسات و عواطف – احساسات خوب و مطلوب”

ریاضیات در زبان انگلیسی

1- یک سوم مردم اینجا مشکل دارند.

One third of the people here have problems

2- نتیجه سیصد و هفتا و پنج هزارم بود.

The result was 0.375 (zero point three, seven, five)

3- چهار و هفت دهم.

It’s 4 point 7

4- اتاق ما پنج متر در 4 متر است.

Our room is five meters by four meters

5- شش به اضافه دو می شود هشت.

Six plus two equals eight / six and two is eight

ادامه خواندن “ریاضیات در زبان انگلیسی”

جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی

1- این تلفن خراب است و یا سیستمش مشکل پیدا کرده است.

This telephone is out of order or its systems has broken down.

2- پیش شماره اش را بلدی؟

Do you know its area code?

3- باید شماره اش را تو دفترچه تلفن پیدا کنیم.

We should look up his number in the phone book.

4- دنبال یک باجه تلفن عمومی می گردم.

I’m looking for a public telephone booth.

5- تلفن را بردار و این شماره را بگیر.

Pick up the telephone and dial this number.

ادامه خواندن “جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی”

جملات مورد نیاز زبان انگلیسی در پمپ بنزین

1- داریم بنزین تمام می کنیم.

We are running out of gas.

2- این نزدیکی ها پمپ بنزین هست؟

Is there a gas station/ petrol station nearby?

3- مسئول پمپ بنزین کجاست؟ من عجله دارم.

Where is the petrol pump attendant? I am in a hurry.

4- لطفا پرش کنید.

Fill it up, please.

5- معمولی، بدون سرب یا سوپر؟ معمولی لطفا

Regular, unleaded or super? Regular please.

ادامه خواندن “جملات مورد نیاز زبان انگلیسی در پمپ بنزین”

اصطلاحات در مورد خرید کردن در زبان انگلیسی – بخش اول کلیات

1- آن مغازه تمام اجناسش را با تخفیف می فروشد.

That shop is selling everything off at a discount.

2- بعد از ظهر بیا با هم بریم خرید.

Let’s go shopping together in the afternoon.

3- نظرت در مورد خرید آن لوستر چیه؟

How about buying that chandelier?

4- خیلی قشنگ است. اما ما قدرت خریدش رو نداریم.

It’s very nice, but we cannot afford it.

5- کت مورد نظرم رو تو ویترین اون مغازه دیدم.

I saw the jacket I wanted in the window of that shop.

ادامه خواندن “اصطلاحات در مورد خرید کردن در زبان انگلیسی – بخش اول کلیات”