کاربرد و استفاده از I am afraid در انگلیسی

این عبارت رو زیاد دیدید و شنیدید، درسته؟؟؟؟
و شاید برای این عبارت در فارسی نشه معادلی از لحاظ بیانی یافت. البته به تنهایی یعنی من ترسیده ام،  اما مهم نیست؛ الان براتون توضیح میدیم. چون شما نباید سعی کنید برای هر عبارتی چه در زبان مقصد و چه مبدا همش دنبال معادل یابی باشید
باید زبان جدید و فرهنگ جدید رو همونطوری که هست، یاد گرفت.
بگذریم
I am afraid
وقتی استفاده میشه که شما بخواهید به مخاطب چیزی بگید که احتمال میدهید؛ خوشایند و باب میلش نباشه. شاید باعث ناراحتی اش بشه و یا دلچسب اش نباشه.
و منظور این نیست که شما از چیزی میترسید!
شاید بشه بهترین معادلش رو، “متاسفانه” “جسارتا” / ببخشید اما /شرمنده ام دانست

مثال:👇
I’m afraid the person you want is on holiday
متاسفانه شخصی که میخواهید در تعطیلاته
ادامه خواندن “کاربرد و استفاده از I am afraid در انگلیسی”

نکات گرامری: طرز قرار گرفتن صفات

 1- صفات بیشتر اوقات قبل از اسم می آیند و ترتیب قرار گرفتن آنها کمی پیچیده و گاهی اوقات گیج کننده اند. برای مثال : اول  اندازه آن شی بعد جدید یا قدیمی بودن آن چیز و بعد شکل آن و بعد  صفت رنگ استفاده شود و بعد جایی که آن چیز از آنجا می آید و سپس جنس آن چیز (یعنی از چه چیزی ساخته شده است) و بعد هدف از ساخت آن چیز (یعنی آن چیز به چه دردی می خورد) و در آخر نام آن.

مثل:

Big Old Red Spanish Leather Riding boots 

 

 2- صفات دیگر قبل ازاین صفات می آیند ولی طرز قرار گرفتن آنها به قدری پیچیده است که      نمی توان قانون ثابتی برای نوشتن آنها ارائه کرد.

برای مثال:  

A big black cat. (Not a black big cat)

یک گربه سیاه بزرگ ادامه خواندن “نکات گرامری: طرز قرار گرفتن صفات”

نکات گرامری: علائم و نشانه گذاری در متن

Punctuation marks 

Apostrophe ( ‘ )

1. Used with ‘s’ to indicate the possessive:

_  the dog’s bone            

_  king charles’s  crown    

_  all the student’s  books

 

2. Used in contracted forms to indicate that letters or figures have been omitted:

_  I’m (=I am)                

_  he’s (= he is /has)           

_  the summer of’68 (= 1968)
ادامه خواندن “نکات گرامری: علائم و نشانه گذاری در متن”

نکات گرامری: قوانین جمع بستن

قواعد مربوط به جمع بستن اسم ها در انگلیسی

1- بیشتر اسمهای انگلیسی را می توان با اضافه کردن s با آخر آنها به جمع تبدیل کرد.

door

doors

 

book

books

pen

Pens

 

cat

cats

 

2– اسمهای مختوم به s – sh – ch –x – z – ss را بوسیله es به جمع تبدیل می کنیم.

box

boxes

 

church

churches

bus

buses

 

glass

glasses

 

3–  اسمهای مختوم به y در صورتیکه حرف مافبل y یک حرف بی صدا باشد هنگام جمع بستن حذف و مابقی کلمه ies می گیرد.

lady

ladies

 

army

armies

ولی چنانچه حرف ماقبل y یکی از حروف صدادار باشد، کلمه هنگام جمع بستن فقط s می گیرد.

boy

boys

 

valley

valleys

 

 

 

 

 

  ادامه خواندن “نکات گرامری: قوانین جمع بستن”

نکات گرامری: حروف اضافه

Prepositions

 

Prepositions of time

preposition

use

examples

in

in months

in July; in September

year

in 1985; in 1999

seasons

in summer; in the summer of 69

part of the day

in the morning; in the afternoon; in the evening

duration

in a minute; in two weeks

at

part of the day

at night

time of day

at 6 o’clock; at midnight

celebrations

at Christmas; at Easter

fixed phrases

at the same time

on

days of the week

on Sunday; on Friday

date

on the 25th of December*

special holidays

on Good Friday; on Easter Sunday; on my birthday

a special part of a day

on the morning of September the 11th*

after

later than sth

after school

ago

how far sth happened (in the past)

6 years ago

before

earlier than sth

before Christmas

between

time that separates two points

between Monday and Friday

by

not later than a special time

by Thursday

during

through the whole of a period of time

during the holidays

for

period of time

for three weeks

from … to
from… till/until

two points form a period

from Monday to Wednesday
from Monday till Wednesday
from Monday until Wednesday

past

time of the day

23 minutes past 6 (6:23)

since

point of time

since Monday

till/until

no later than a special time

till tomorrow
until tomorrow

to

time of the day

23 minutes to 6 (5:37)

up to

not more than a special time

up to 6 hours a day

within

during a period of time

within a day

ادامه خواندن “نکات گرامری: حروف اضافه”

نکات گرامری: ضمایر

ضمایر انعکاســــــــــی

مفعول + فعل + فاعل

همانگونه که می دانید مفعول کسی یا چیزی است که توسط فاعل کاری بر رویش انجام می شود. مفعول می تواند اسم ، عبارت اسمی و یا ضمیر باشد . ضمیری که بجای مفعول قرار می گیرد ، ضمیر مفعولـی نامیده می شود.

He washed him in the water.

حال چنانچه فاعل و مفعول جمله ای یک شخص باشد یعنی عملی را که فاعــل انجام می دهد به خـودش برگردد ، در این صورت از ضمیر انعکاسی بجای مفعول استفاده می شود.

He washed himself in the water.

ضمایر انعکاسی عبارتند از :

ourselves

myself

yourselves

ادامه خواندن “نکات گرامری: ضمایر”

نکات گرامری: طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم

ترتیب قرار گرفتن صفات پیش از اسم در زبان انگلیسی طبق الگوی زیر می باشد.

 

اسم + جنس (نوع) + ملیّت + رنگ + اندازه + عدد

 

I have two big colorful Persian wooden carpets.

 

 نکته 1: صفات اشاره this – that – these – those  و حرف تعریف the و نیز صفات ملکیmy – your , …

الف) بر دیگر صفات مقدم هستند.

ب) با یکدیگر بکار نمیروند.

ادامه خواندن “نکات گرامری: طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم”

نکات گرامری: زمانهای انگلیسی

زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد. به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد: زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده.

هر زمان دارای چهار حالت: ساده،استمراری، کامل و کامل استمراری است. زمان های اصلی زمان های واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را. با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک، می توان گفت که در انگلیسی12 زمان به طریق زیر وجود دارد:

 

زمان های آینده

آینده ساده (مستقبل ساده)

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

 

زمان های گذشته

گذشته ساده (ماضی ساده)

گذشته استمراری

گذشته کامل (ماضی بعید)

گذشته کامل استمراری  ادامه خواندن “نکات گرامری: زمانهای انگلیسی”

نکات گرامری: جمله های التزامی

بعد از بعضی از افعال ناقص علاوه بر مصدر بدون to می توان از have و سپس اسم مفعول استفاده نمود که در این حالت جمله به گذشته اشاره می کند و به آن جمله التزامی گویند.

افعال ناقصی را که می توان بشکل التزامی نوشت عبارتند از:

[could – ought to – should – must – might – may]

– You should have helped Ali yesterday.
ادامه خواندن “نکات گرامری: جمله های التزامی”